دانلود رایگان کتاب دنیای شگفت انگیز دایناسورها
مترجم: مهدی رحیمی

نویسنده: جودیت گرنجر
م‍ع‍رف‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ان‍واع‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ا ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍وض‍ی‍ح‍ات‍ی‌ درب‍اره‌ ن‍وع‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌، روش‌ زن‍دگ‍ی‌، ت‍ول‍ی‍دم‍ث‍ل‌، ش‍ک‍ل‌ ظاه‍ری‌ و...


دانلود


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,